VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom a predávajúcim – spoločnosťou GCSystems s.r.o. Sú dostupné na internetových stránkach a v sídle spoločnosti na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný pred začatím obchodnej spolupráce sa riadne oboznámiť s ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup v spoločnosti GCSystems s.r.o.. môžu realizovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z obchodného alebo živnostenského registra oprávnenie na predaj alebo montáž silnoprúdových a slaboprúdových zariadení. Zároveň sú riadne vyškolené na montáž, projektovanie a programovanie systému MagicHome a MagicOffice.
Registrácia nového zákazníka je možná nasledujúcimi postupmi :
• elektronicky, prostredníctvom našej internetovej stránky www.gcsystems.sk
• osobne, v sídle GCSystems s.r.o. na adrese Kragujevská 12, 010 01 Žilina
• prostredníctvom obchodných zástupcov GCSystems s.r.o.

III. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Zákazník si môže objednať tovar osobne, telefonicky, faxom, prostredníctvom obchodných zástupcov alebo elektronicky formou e-mailu. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje: obchodné meno zákazníka (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, IČ DPH, presný popis objednávaného tovaru, počet kusov, jednotku množstva (ks, m) a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Objednávka odberateľa je platná len po písomnom potvrdení dodávateľa (t.j. GCSystems s.r.o.).

IV. DOKLADY

FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú vystavené a priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo odovzdané zákazníkovi pri osobnom prebratí tovaru v sídle spoločnosti. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. Bez týchto náležitostí sú vystavené doklady považované za neplatné. Predávajúci sa s kupujúcim môžu dohodnúť na platbe vopred. V takomto prípade bude kupujúcemu vystavená proforma (zálohová) faktúra a tovaru bude dodaný až po jej uhradení.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho podľa splatnosti faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry má predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania za každý deň omeškania 0,05% z dlžnej sumy faktúry až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

UPOZORNENIE:
Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti GCSystems s.r.o..

VI. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne v priestoroch spoločnosti GCSystems s.r.o..Tovar môže byť expedovaný prepravnou službou, prípadne môže byť po dohode osobne doručený obchodným zástupcom predávajúceho. Pri preberaní tovaru je zákazník povinný si dôkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru, ako aj to či tovar nie je
mechanicky poškodený. Dodatočné reklamácie nemusia byť uznané. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na zaslanie reklamácií hradí zákazník, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru. Pokiaľ bude zistené poškodenie tovaru prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom
čase túto prepravnú službu kontaktovať. Poškodený tovar nesmie byť používaný až do úplného vyriešenia reklamácie. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

UPOZORNENIE:

Doručenie tovaru do druhého dňa je garantované pri objednávkach vytvorených do 12:00 hod. s ohľadom na skladové zásoby.

DODÁVKA PREPRAVNOU SPOLOČNOSŤOU

Prepravu tovaru a zasielanie reklamácii hradí kupujúci. Prípadné časové oneskorenie prepravy tzn. meškanie, alebo nedoručenie tovaru, resp. poškodenie pri preprave vybavuje zákazník s prepravnou službou. V prípade, ak je potvrdený preberací protokol prepravnej služby a tovar bude prevzatý kupujúcim od prepravcu bez spísania záznamu o rozsahu a povahe vady preberanej zásielky, kupujúci potvrdzuje, že zásielka obsahujúca tovar bola neporušená a nepoškodená a následne bude podnet na reklamáciu zo strany prepravcu zamietnutý. Cena dopravy bude účtovaná podľa aktuálneho cenníku dopravcu

VII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho, ktoré sú súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s demontážou a montážou reklamovaného zariadenia.

VIII. POPLATKY DO RECYKLAČNÉHO FONDU

Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať poplatok do recyklačného fondu pre každý produkt, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

GCSystems s.r.o.. predpokladá u svojich zákazníkov odbornú a technickú znalosť, neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním výrobkov. Pri predaji tovaru zákazníkovi, ktorý je podnikateľským subjektom, je záručná doba stanovená výrobcom tovaru. Záručná doba bude uvedená vo faktúre alebo dodacom alebo záručnom liste vystavenom predávajúcim, v opačnom prípade platí záručná doba 24 mesiacov okrem nižšie uvedených prípadov. Záručná doba vybraných modulov a súčastí systému MagicHome a MagicOffice trvá v dĺžke 5 rokov, ak nie je pri výrobku uvedené inak. Na bezúdržbové akumulátory sa vzťahuje záruka 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. K reklamácii je nutné predložiť doklady – kópiu dodacieho listu alebo faktúry. Pred odovzdaním tovaru je nutné vyplniť reklamačný protokol. Kvôli skráteniu reklamačnej doby doporučujeme zadávať reklamácie elektronicky na service@csystems.sk Ak sa preukáže neoprávnená reklamácia (napr. softvérová chyba, poškodenie spôsobené užívateľom – mechanické poškodenie, poliatie tekutinou a pod.) pri zariadeniach, ktorých servis zabezpečuje tretia strana (autorizovaný servis), spoločnosť GCSystems s.r.o.. si vyhradzuje právo na náhradu všetkých nákladov spojených s neoprávnenou reklamáciou (t.j. náklady účtované treťou stranou – autorizovaným servisom, ako aj dopravné náklady s tým spojené). V prípade neuhradenej pohľadávky si spoločnosť GCSystems s.r.o. vyhradzuje uplatnenie zádržného práva na nevybavené reklamácie podľa ustanovenia §151s a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované. Zákazník je na tento fakt upozornený pri registrácii a ako jeho súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami sa považuje objednanie tovaru

II. ODOVZDANIE TOVARU

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či chyba nie je spôsobená nesprávnym nastavením alebo zapojením výrobku. Stručne prekonzultujte s našim technikom, či nie je možné chybu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo zapojením. Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou. Prípadné nejasnosti prosím konzultujte telefonicky alebo e-mailom so reklamačným oddelením.

III. PREVZATIE TOVARU A ZÁRUKA

Tovar nesmie byť mechanicky poškodený (zlomený plošný spoj, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky poškodený (napr. prepólovanie, prepätie – výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory). K tovaru musí byť priložená kópia dodacieho listu s výrobným číslom reklamovaného tovaru, vyplnený reklamačný protokol s podrobným popisom chyby a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa chyba prejavuje. Ak posielate viacero výrobkov, priložte k zásielke aj ich zoznam.

IV. REKLAMÁCIA

Dĺžka záručnej doby pre jednotlivé výrobky je uvedená v popise tovaru. V prípade pozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy. V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v primeranej lehote (bežne 2-14 dní) opravený, pripadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu. V prípade, že nie je možné vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

V. STAV REKLAMÁCIE

Zákazníci sa môžu o stave reklamácie informovať telefonicky alebo e-mailom na adrese service@gcystems.sk

VI. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU

Pokiaľ nie je možné reklamovaný tovar doručiť osobne, môže byť poslaný poštou alebo prepravnou spoločnosťou na náklady odosielateľa reklamovaného tovaru. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záručnej doby, je nutné skontrolovať, či počas doby prepravy neuplynie záručné lehota na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záručnej opravy na tovar bezpredmetné.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho – podnikateľského subjektu týkajúce sa vád tovaru sú upravené okrem tohto reklamačného poriadku aj v Obchodnom zákonníku zákon č. 102/2014 Zz.


Záručné podmienky platné od 01.01.2017. GCSystems s.r.o.

Referencie

Vzhľadom na ochranu osobných údajov sa môžeme podeliť len s počtom aktívnych modulov. 

Prihlásenie na školenie - Projeckia

Prihlásenie na školenie

Pre vstup do partnerskej sekcie sa prosím prihláste.

Kontaktný formulár

Ste montážna firma a máte záujem o spoluprácu?

Máte záujem o realizáciu?