Ochrana súkromia

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov v zmysle GDPR

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je GCSystems s.r.o.,
IČO 44 845 618, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
obchodné meno: GCSystems s.r.o.
adresa: Kragujevská 12, 010 01 Žilina
email: info@gcsystems.sk
telefón: +421 903 55 99 11 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Údaje budeme archivovať iba po dobu potrebnú na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností a ako prostriedok obhajoby v prípade uplatňovania mimozmluvných povinností.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
Bez ohľadu na vyššie uvedené, účtovné doklady je prevádzkovateľ povinný uchovať po dobu min. 10 rokov.

V. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby: Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby, za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:- meno a priezvisko, titul,- poštová adresa,- fakturačná adresa,- mailová adresa,- telefonický kontakt,- údaje o predmete plnenia Správcu. Prevádzkovateľ neodovzdá osobné údaje tretej osobe (do krajiny alebo mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Máte právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa:
§ 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov
§ 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania
§ 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov
§ 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu
§ 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov
§ 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne, alebo elektronicky na adresu spoločnosti, alebo na email prevádzkovateľa info@gcsystems.sk.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk ( prihlasovacie meno, heslo, antivírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol.

Tieto podmienky boli aktualizované dňa 01. 01. 2019. 

Referencie

Vzhľadom na ochranu osobných údajov sa môžeme podeliť len s počtom aktívnych modulov. 

Prihlásenie na školenie - Projeckia

Prihlásenie na školenie

Pre vstup do partnerskej sekcie sa prosím prihláste.

Kontaktný formulár

Ste montážna firma a máte záujem o spoluprácu?

Máte záujem o realizáciu?